Adatvédelmi szabályzat GDPR

K2

Cégünk, a Balloon Studio Hungary Kft. az Önök védelme érdekében informatikai mérő és analizáló eszközöket használ, melyek alkalmasak a látogató bizonyos adatainak, IP címének, azonosító kódjának felismerésére, és azok tárolására, a GDPR-ben meghatározott ideig!

 

A Balloon Studio ( https://balloonstudio.hu/ , www.balloonstudio.de / http://www.felfujhatoreklam.hu / www.balloonos.com / oldalain található képek, linkek, írásos tartalmak, dokumentumok mindegyike jogvédett! Azok engedély nélküli letöltése, felhasználása, más oldalon, sajátként való feltüntetése, harmadik fél felé történő továbbítása a PTK idetartozó szabályai szerint, jogi következményeket vonhat maga után!

 

Az adatvédelmi és adatkezelési szabályzat alkalmazása

A szervezet megnevezése: Balloon Studio Hungary Kft

A szervezet székhelye: 2337 Délegyháza. Galla Tanya 16.

A szabályzat tartalmáért felelős személy: Takács Tamás

A szabályzat hatályba lépésének dátuma: 2018. 06. 01.

 

Ez a szabályzat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelmére és a személyes adatok szabad áramlására vonatkozó szabályokat állapít meg. A szabályzatban foglaltakat kell alkalmazni a konkrét adatkezelési tevékenységek során, valamint az adatkezelést szabályozó utasítások és tájékoztatások kiadásakor.

 

Adatvédelmi tisztviselő alkalmazási (kijelölési) kötelezettség kiterjed minden közhatalmi szervre vagy egyéb, közfeladatot ellátó szervre (függetlenül attól, hogy milyen adatokat dolgoz fel), valamint egyéb olyan szervezetekre, amelyek fő tevékenysége az egyének szisztematikus, nagymértékű megfigyelése, vagy amelyek a személyes adatok különleges kategóriáit nagy számban kezelik.

 

A szervezet adatvédelmi tisztviselőt                           alkalmaz             nem alkalmaz

Adatvédelmi tisztviselő alkalmazása esetén:

Neve:

Beosztása:

Elérhetősége:

 

A szabályzat hatálya

E szabályzat visszavonásig érvényes, hatálya kiterjed a szervezet tisztségviselőire, alkalmazottaira és a szervezet adatvédelmi tisztviselőjére.

Dátum: 2018.06.01

 

Takács-Tóth Anetta / Ügyv. Ig. a szervezet vezetője

 

A szabályzat célja

 

E szabályzat célja, hogy harmonizálja az adatkezelési tevékenységek tekintetében a szervezet egyéb belső szabályzatainak előírásait a természetes személyek alapvető jogainak és szabadságainak védelme érdekében, valamint biztosítsa a személyes adatok megfelelő kezelését.

 

A szervezet tevékenysége során teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.

 

A szabályzat kiadásának fontos célja továbbá, hogy megismerésével és betartásával a szervezet alkalmazottai képesek legyenek a természetes személyek adatai kezelését jogszerűen végezni.

 

Lényeges fogalmak, meghatározások

 

 • a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete

 

 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 

 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 

 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 

 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 

 • harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

 

 • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 

 • az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

 

 • álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

 

 • nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

 

 • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

 

Az adatkezelés jogalapja

A Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerinti jogos érdek, a szerződő partner ahhoz fűződő érdeke, hogy a Balloon Studio Hungary Kft-ve létrejött szerződés teljesítése során a szerződő felek közötti kapcsolattartás és együttműködés biztosítható legyen.

 

A kezelt adatok köre

A Balloon Studio Hungary Kft-vel szerződő fél szerződéses kapcsolattartójának neve, telefonszáma, e-mail címe, online azonosítója.

 

A személyes adatok címzettjeinek köre és a személyes adatok kezelésében közreműködők

Az adatkezelő, az érintett kapcsolattartók személyes adatait harmadik fél címzettek részére nem továbbítja. Az érintett kapcsolattartó személyes adatait, az Adatkezelő, a vonatkozó szerződés teljesítésében közreműködő munkatársaival oszthatja meg (cég munkatársai, alkalmazottjai)

 

Adattovábbítás harmadik országba

Az érintett kapcsolattartók személyes adatait az Adatkezelő, harmadik országba nem továbbítja (kivéve gazdasági bűncselekmény)

 

A személyes adatok tárolásának időtartama

A szerződés megszűnése + jogi igények érvényesítésének határideje vagy utolsó sikeres kapcsolatfelvételt követő 3. év.

 

Automatizált döntéshozatal

Az Adatkezelő a rendelkezésékre bocsátott személyes adatok tekintetében profilalkotást, marketing célú adattovábbítást, automatizált döntéshozatalt alkalmazó software-ek használatát nem alkalmazza.

 

A személyes adatok forrása

Személyes adatait a szerződő partner bocsátotta az Adatkezelő rendelkezésére a vonatkozó szerződés előkészítése során. Az Adatkezelő az érintett kapcsolattartókra vonatkozó további személyes adatokat sem nyilvános forrásból, sem egyéb módon nem gyűjt.

 

Adatbiztonság

Az Adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodnak az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

 

A személyes adatok kezeléséhez az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választják meg és üzemeltetik, hogy a kezelt adat: az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége); változatlansága igazolható (adatintegritás); a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen. (kivéve bűncselekmény által történő eltulajdonítás, adatlopás)

 

Az Adatkezelő, az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.

 

A személyes adatokhoz való hozzáférést jogosultsági szintek megadásával (jelszavak) korlátozzák. Az informatikai rendszereket tűzfallal és vírusvédelemmel látják el. Az elektronikus adatkezelés során biztosítják, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van.

 

A különböző nyilvántartásaikban elektronikusan kezelt adatállományok Adatkezelési tájékoztató szerződő partnerek védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítják, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók az adatok személyével.

 

Az Adatkezelő saját felelősségi körében gondoskodik az esetleges adatvédelmi incidensek nyilvántartásáról és határidőben történő kezeléséről.

 

 

Az adatkezelés jogszerűsége

A személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 

 • az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;

 

 • az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

 

 • az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

 

 • az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;

 

 • az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;

 

 • az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett

 

Az érintett személy hozzájárulásának feltételei

 • Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az adatkezelőnek képesnek kell lennie annak igazolására, hogy az érintett személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult.

 

 • Ha az érintett a hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre is vonatkozik, a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell közölni.

 

 • Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

 

 • Annak megállapítása során, hogy a hozzájárulás önkéntes-e, a lehető legnagyobb mértékben figyelembe kell venni azt a tényt, egyebek mellett, hogy a szerződés teljesítésének – beleértve a szolgáltatások nyújtását is – feltételéül szabták-e az olyan személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulást, amelyek nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez.

 

 • Közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában végzett személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha a gyermek a 16. életévét betöltötte. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.

 

A faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok kezelése tilos, kivéve, ha az érintett kifejezett hozzájárulását adta az említett személyes adatok egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez. (GDPR elfogadása után továbbított adatok esetében)

 

Az érintettek jogai és érvényesítésük feltételei

Ön, mint a z Adatkezelő által kezelt személyes adatok jogosultja, kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, a Rendelet 17. cikkében meghatározott esetekben és kivételekkel kérheti az adatok törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen.

 

Ha Ön úgy érzi, hogy az adatkezelés során az Adatkezelő megsértette a személyes adatainak védelméhez fűződő jogait, akkor vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be

 

NAIH elérhetőségei:

 

 • székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • postacím: 1530 Budapest, : 5.
 • e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • honlap: hu.

 

Ha véleménye szerint az adatkezelés során jogait megsértettük, akkor jelentheti azt a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél, azaz bíróságnál, de javasoljuk, hogy a békés rendezés érdeklében először vegye fel a kapcsolatot adatkezelőjével. A bírósági eljárásokról további információkat a birosag.hu honlapon találhat.

Köszönjük!

 

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016.

április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

 

 1. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

 

A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény.

 

A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.

 

 1. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

 

 1. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.

 

Cégünk, a Balloon Studio Hungary Kft. az Önök védelme érdekében informatikai mérő és analizáló eszközöket használ, melyek alkalmasak a látogató bizonyos adatainak, IP címének, azonosító kódjának felismerésére, és azok tárolására, a GDPR-ben meghatározott ideig!

 

A Balloon Studio ( https://balloonstudio.hu/ , www.balloonstudio.de / http://www.felfujhatoreklam.hu / www.balloonos.com / www.facebook.com/balloonstudio.hu oldalain található képek, linkek, írásos tartalmak, dokumentumok mindegyike jogvédett! Azok engedély nélküli letöltése, felhasználása, más oldalon, sajátként való feltüntetése, harmadik fél felé történő továbbítása a PTK idetartozó szabályai szerint, jogi következményeket vonhat maga után!

 

Kelt.: 2018.06.01

Balloon Studio Hungary Kft.                                                    Jelen dokumentum 9 oldalból áll